Når man har købt i shoppen, fremviser man blot sin kvittering, enten på smartphone eller på papir til en instruktør, der vil udlevere det købte.
Det er ikke forbi, vi ikke stoler på, at folk betaler, men blot for at vores lager hele tiden er opdateret, Så vi ved, hvornår vi skal bestille hjem.